SASD

Structured Analysis, Structured Design

Try this search on Wikipedia, OneLook, Google

Nearby terms:

SAPI « SAR « SAS « SASD » SASE » SASI » SASL

Loading