SASE

Specific Application Service Element. Opposite: CASE.

Try this search on Wikipedia, OneLook, Google

Nearby terms:

SAR « SAS « SASD « SASE » SASI » SASL » SASL+LV

Loading